Czcionka:

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę .

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://pdpspogorze.pl .

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-17.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

:unavailableContent

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny:

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Krzyżanowskik.krzyzanowski@pdpspogorze.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 853 35 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Aplikacje mobilne

Kontakt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych
Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel 33 853 35 52, 33 853 05 33
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl
ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel 32 469 35 71
E-mail: bursztyn@pdpspogorze.pl