Czcionka:

Usługi wpomagające

Dom świadczy usługi wspomagające polegające na:

 

  • świadczeniu pracy socjalnej - zespół socjalny Domu realizuje zadania w zakresie indywidualnej pracy z mieszkanką, jej rodziną lub opiekunami oraz reprezentuje mieszkanki w instytucjach i urzędach. Do zadań zespołu należy również praca z grupą oraz integracja ze społecznością lokalną. Organizowane są wyjazdy do rodzin, na wycieczki i pielgrzymki, do kina, teatru i na koncerty. Mieszkanki uczestniczą we wczasach, turnusach rehabilitacyjnych i obozach sportowych. Podejmowane są wspólne inicjatywy i z przedszkolem i szkołą z Pogórza oraz Kołem Gospodyń Wiejskich, jak również z różnymi domami pomocy społecznej. Zespół socjalny dba o rozwój samorządności mieszkańców Domu, które stanowią Radę Mieszkanek a Zarząd wybierany jest w jawnych wyborach co dwa lata. Poza tym w ramach  aktywizacji mieszkanek odbywają się na terenie Domu cyklicznie: konkursy, zabawy, inscenizacje słowno-muzyczne, ogniska.

 

        Ważną rolę w życiu mieszkańców odgrywa aktywizacja. Podopieczne mają możliwość korzystania  z  terapii zajęciowej, rehabilitacji i zajęć sportowych. Na terenie domu znajduje się odrębny budynek(CD) w którym znajdują się pracownie terapeutyczne proponujące szeroką ofertę terapeutyczną, zajęcia odbywają się tu w sześciu pracowniach.  Zajęcia we wszystkich pracowniach rozwijają i pogłębiają zainteresowanie mieszkanek, usprawniają fizycznie, rozwijają wyobraźnię, jak też zapobiegają bierności i nudzie. Pracownie działają w systemie dwuzmianowym, od poniedziałku do soboty.

 

  • organizowaniu terapii zajęciowej -  jedną z form aktywizacji naszych podopiecznych jest terapia zajęciowa. Zespół terapeutów stara się w sposób ciekawy i zróżnicowany organizować zajęcia aktywizujące, przedstawiając ciągle nowe i bardziej zróżnicowane oferty. Starają się uwzględnić zarówno możliwości i umiejętności mieszkanek, jak również ich oczekiwania. Mieszkanki korzystają z zajęć dobrowolnie i każda z nich ma prawo wyboru pracowni w zależności od chęci, zdolności i umiejętności. W naszym domu terapia zajęciowa prowadzona jest nie tylko w pracowniach ale również w zespołach mieszkalnych(terapia świetlicowa), a także w pokojach(terapia przyłóżkowa). Zespół terapeutów wraz z uczestnikami zajęć podejmują wspólne inicjatywy z przedszkolem i szkołą z Pogórza oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.
  • organizowaniu fizjoterapii - c.d.n.

 

Psycholog

Praca psychologa w naszym Domu polega na diagnozowaniu nowoprzyjętych mieszkanek i uaktualnianiu we współpracy z lekarzem psychiatrą bieżącego stanu psychicznego. Na podstawie diagnozy Zespół Rehabilitacyjny tworzy Plan Indywidualnego Wsparcia, który jest monitorowany przez psychologa i Pracownika Pierwszego Kontaktu.

Do innych form oddziaływania psychologicznego należy:

 - psychoedukacja: jej celem jest jak najdłuższe utrzymanie rozwiniętych zdolności intelektualnych i kompetencji społecznych mieszkanek.

- indywidualna rozmowa terapeutyczna

- interwencja kryzysowa w sytuacjach konfliktowych. 

Kontakt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych
Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel 33 853 35 52, 33 853 05 33
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl
ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel 32 469 35 71
E-mail: bursztyn@pdpspogorze.pl