Czcionka:

Oferta

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu przeznaczony jest dla 152 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Dom prowadzony jest zgodnie z obowiązującym standardem świadczonych usług, w pełni osiągniętym w listopadzie 2009 roku – Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PS/II/9013/11/09 z dnia 9 listopada 2009 roku. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu ogłaszany jest przez Starostę Cieszyńskiego corocznie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W 2024 roku koszt ten wynosi 6 452,11 zł i ukazał się w Dz.U. Województwa Śląskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. poz. 694.

Przyjęcie do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania celem złożenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadzi w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Art. 59.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej

Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje starosta powiatu na terenie, którego jest usytuowany dom. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Art.60.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są w kolejności:

  • mieszkaniec Domu nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione powyżej.
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu działa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. 175 poz. 1362 z 2009 roku), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. nr 217 poz. 1837) oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami). 

Dom działa w oparciu o wewnętrzne regulaminy dotyczące mieszkańców i pracowników. Odbywają się szkolenia dla pracowników na temat praw mieszkańców Domu, kierunków prowadzonej terapii, metod pracy z mieszkańcami, opieki i pielęgnacji oraz inne obowiązkowe szkolenia np. bhp, ppoż.

Budynek oraz otoczenie Domu pozbawione są barier architektonicznych i wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu to kompleks budynków, w skład których wchodzą: pawilon AB – budynek mieszkalny, budynek CD – terapia zajęciowa, budynek Dwór – administracja (gabinet psychologa i pracowników socjalnych, księgowość, kadry, sekretariat) oraz budynki gospodarcze. Pawilon AB składa się z czterech odrębnych zespołów mieszkalnych, gabinetu pielęgniarskiego i lekarskiego, kaplicy, kuchni, stołówki, kawiarni, szwalni, pralni oraz pomieszczeń magazynowych. 

W każdym zespole mieszkalnym znajdują się następujące pomieszczenia:

  • pokoje mieszkalne 1, 2 i 3-osobowe,
  • pokoje dziennego pobytu z aneksami kuchennymi,
  • pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia,
  • łazienki i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz zakresu usług zespół specjalistów opracowuje indywidualny plan wsparcia mieszkańca oraz powołuje pracownika pierwszego kontaktu. Wybór pracownika pierwszego kontaktu oraz opracowanie i realizacja indywidualnego planu wsparcia odbywa się w miarę możliwości z udziałem mieszkańca (stan zdrowia i gotowość do uczestnictwa w nim).

Kontakt

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu z filią “Bursztyn” w Kończycach Małych
Pogórze, ul. Zamek 132
43-430 Skoczów
tel 33 853 35 52, 33 853 05 33
E-mail: sekretariat@pdpspogorze.pl
ul. Staropolska 14
43-410 Kończyce Małe
tel 32 469 35 71
E-mail: bursztyn@pdpspogorze.pl